Хайлт
Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо

“Улаанбаатар Принт” ХХК нь Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 22000:2018 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо стандартуудыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.